Opplæringsinformasjon

Her finner du lenker til nettsteder om utdanning, opplæring og arbeidsliv.

Nettressurser

Læreplan i norsk for språklige minoriteter - grunnskole og videregående opplæring

http://www.udir.no/Lareplaner/

Læreplan i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Lov om introduksjonsordning

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20030704-080.html&dep=alle&titt=introduksjonsloven&

Norsk språktest

http://www.norsktester.no

European language portfolio

http://www.coe.int/en/web/portfolio

Godkjenning av høyere utdanning i utlandet

http://www.nokut.no/

Nettressurser om utdanning i Norge

http://utdanning.no

Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

http://www.vox.no/

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

http://nafo.hioa.no/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.05.2016

© Cappelen Damm AS